Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - ansökan

LÄS MER

Insatser som kan sökas enligt LSS

  • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice i det egna hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet (skolbarnsomsorg)
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  • Daglig verksamhet

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
Myndighetsutövning LSS
614 80 Söderköping

socialnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@soderkoping.se