Elevs ledighet grundskola - ansökan

LÄS MER

Ansökan om ledighet kortare än 10 dagar kan göras via appen edlevo för elever i F-6 och via Skola24 för elever i åk 7-9.
Ansökan om mer ledighet än 10 dagar under läsåret måste göras via blankett.

Klasslärare eller mentor får bevilja ledighet för sammanlagt högst 10 dagar under läsåret. Rektor får, om synnerliga skäl finns, bevilja längre ledighet*. Föräldrar ombeds planera gemensam ledighet så att minsta möjliga avbrott i undervisningen uppkommer.

Under nationella prov i åk 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet.

*Mer än 10 dagar beviljas endast i undantagsfall.

Ledighetsansökan lämnas till klasslärare eller mentor. Om ditt barn går på fritidshem - meddela även dem att eleven är ledig.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se