Elevs ledighet grundskola - ansökan

LÄS MER

Klasslärare eller mentor får bevilja ledighet för sammanlagt högst 3 dagar under läsåret. Rektor får, om synnerliga skäl finns, bevilja längre ledighet*. Föräldrar ombeds planera gemensam ledighet så att minsta möjliga avbrott i undervisningen uppkommer.

Under nationella prov i åk 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet.

*Mer än 10 dagar beviljas endast i undantagsfall.

Ledighetsansökan lämnas till klasslärare eller mentor. Om ditt barn går på fritidshem - meddela även dem att eleven är ledig.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se