Elevs längre vistelse utomlands - anmälan

LÄS MER

Enligt 7 kap. 2 § skollagen andra stycket (2010:800) framgår att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands.

Hemkommunen kan bedöma att skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Om skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera elevens utbildning. När barnet återvänder till landet har barnet åter skolplikt och rätt till utbildning.

Du behöver anmäla till barn- och utbildningsförvaltningen om ditt barn ska flytta utomlands eller bo utomlands under en längre period. Vi behöver informationen för att bedöma om ditt barn omfattas av skolplikt i Sverige eller inte.

Intyg för att styrka uppgifter om barnets vistelse utomlands

För att Söderköpings kommun ska kunna ta ställning till om barnet omfattas av skolplikt behöver uppgifterna om barnets vistelse styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis:

  • intyg gällande anställning för vårdnadshavare i utlandet
  • bostadskontrakt för boende i utlandet
  • intyg över barnets skolplacering i utlandet

Anmälan till skatteverket eller försäkringskassan

Om ditt barn ska bo utomlands i mer än ett år är ska du anmäla det till Skatteverket. Om ditt barn ska bo utomlands mer än sex månader ska du anmäla det till Försäkringskassan. Söderköpings kommun följer regelbundet upp elever vars skolplikt upphört på grund av varaktig vistelse utomlands. Detta gäller om barnet fortfarande är folkbokförd i kommunen.

Skicka eller lämna in anmälan med bilagor till:

Postadress:
Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

Besöksadress:
Kommunhuset
Storängsallén 20
614 80 Söderköping

Vid gemensam vårdnad krävs underskrifter från båda vårdnadshavare.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se
0121-181 00 (växeln)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se