Dispens från förbud att sprida gödsel - ansökan

LÄS MER

Normalt är det förbjudet att sprida gödsel i nitratkänsligt område (Söderköpings- och Valdemarsviks kommun klassificeras som nitratkänsligt område) mellan 1 november och 28 februari. Det är också förbjudet att sprida gödsel på snötäckt eller frusen mark. Det finns också krav om nedmyllning och begränsningar.

Tillsynsmyndigheten kan i enskilt fall medge undantag från bestämmelserna i SJVFS 2004:62 vad det gäller kravet på nedmyllning och nedbrukning av mineralgödsel med urea, inom 4 timmar (23 §) förbud mot, spridning på snötäckt mark (24 §, p 2), spridning på frusen mark (24 §, p 3), spridning mellan 1/11 och 28/2 (25 §) samt spridningsbegränsningarna (28 § a, b, d), om omständigheter har uppstått som inte kunnat eller borde kunnat förutses och inte heller kunnat påverkas. 

En avgift tas ut vid när ärendet handläggs av miljökontoret.

Vänligen kontakta Miljökontoret för att få blanketten Dispens från förbud att sprida gödsel, via miljo@soderkoping.se eller telefon 0121-181 00.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

eller 

miljo@soderkoping.se
 

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se