Samtycke och underlag till samordnad planering

LÄS MER

Samverkansteamet i Söderköping, där ovanstående myndigheter är representerade, träffas regelbundet för att samverka kring individer. Teamets uppdrag är att samordna insatser för att möjliggöra för dig att nå egen försörjning. I teamet finns även koordinatorer och samordnare, personal anställda vid ”plattform Söderköping” med.

För att tillgodose dina behov på bästa sätt behöver myndigheterna samarbeta och samordna sina verksamheter och delge varandra relevant information om din situation. För att få en helhetsbild behöver vi ha tillgång till journaler och dokumentation från de medverkande huvudmännen.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna diskutera ditt ärende i samverkansteamet. Samtycket förvaras hos den myndighet som lyfter ditt ärende. Alla som tar del av uppgifterna om dig har tystnadsplikt/sekretess. Ansvarig handläggare återkopplar information till dig vad samverkansteamet kommit fram till, och du erbjuds planeringsmöte tillsammans med berörda myndigheter/handläggare till fortsatt planering. Samtycket gäller som längst 3 mån, fram till dess ni har ett gemensamt planeringsmöte med berörda myndigheter då ett nytt samtycke undertecknas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Plattform Söderköping
Albogaleden 5
614 80 Söderköping

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se