Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanentbostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt boende. Bidraget lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

De åtgärder som du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. I samband med att du söker bidrag ska du styrka behovet av de olika anpassningsåtgärderna genom intyg av en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som bor i en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Person som har fått beslut om SoL (Socialtjänstlagen) eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är inte berättigad bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget söks i den kommun där bostaden finns. Det är kommunen som prövar ansökan och det är också kommunen som står för kostnaden för bidraget.

Ansök om bidrag

Ansökningsblanketter hittar du på den här sidan till höger. Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten och följ de instruktioner som anges i ansökningsblanketten. Saknas det uppgifter ber vi dig komplettera din ansökan. Kom ihåg att skriva under blanketten och skicka med alla handlingar som behövs i din ansökan.

Beslut

Bidrag lämnas efter en särskild prövning som kallas för prövningen av bostadsanpassningsbidrag och görs utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222).

Blanketten skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanpassningsenheten
Storängsallén 20
614 80 Söderköping

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se