Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag

Kommunen kan lämna bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget skall användas till sådant som underlättar det dagliga livet för människor med funktionsnedsättningar; förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ur bostaden.

Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan man få bidrag till anpassning av bostaden, dock skall det alltid finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärden.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Vem kan få?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Ansökan

Tag kontakt med arbetsterapeuten på Vårdcentralen som hjälper till med ansökan. Information kan också lämnas av samhällsbyggnadsförvaltningen som tillsammans med arbetsterapeuten handlägger bostadsanpassningsärenden. Till ansökan ska bifogas ett intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intyget ska vara utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Du laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera.

I beslut avseende hissar, ramper med mera görs förbehåll angående återtagande för att denna utrustning skall kunna återanvändas.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
614 80 Söderköping

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se