Fondmedel ur von Schwerins donationsfond - ansökan

LÄS MER

"Stiftelsens ändamål är att med bidrag från sin avkastning lämna stipendier till behövande ungdom, under 25 år – varvid kvinnlig ungdom skall äga företräde – för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång.

För att komma i åtnjutande av stipendier från stiftelsen fordras att bidragstagaren tillhör någondera av församlingarna S:t Laurentii, Drothem, Skönberga i Söderköpings förutvarande stad, Mogata socken eller Gusums och Ringarums församlingar i Ringarums förutvarande kommun.

Bidrag lämnas, så långt stiftelsens medel det medgiver, till utbildning efter måttet av envars begåvning och fallenhet. Sådan utbildning kan omfattas av studier vid folkhögskola, gymnasium, universitet, högskola, yrkesskola, hushållsskola, fortfar till dess utbildningen avslutas, dock att i händelse under tiden egendom genom arv eller annorsledes tillfaller bidragstagaren, eller bidragstagaren genom vanart eller dylikt icke anses värdig, det må ankomma på särskild prövning, huruvida understödet må utgå."

Utbildningen ska vara minst ett år.

En tiondel av stiftelsen nettoavkastning läggs årligen till kapitalet.

Sista ansökningsdag 2018 är 3 oktober.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Styrelsen för Schwerin-Hagbergska donationsfonden
Att: Inger Lord
614 80 Söderköping

Du ska också bifoga ett personbevis från skattemyndigheten och en kopia av ditt senaste examens- eller terminsbetyg.

Personuppgiftsansvarig

Servicenämnden
servicenamnden@soderkoping.se