Installation av värmepump - anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan eller ansökan om du vill installera, anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten. Om installationen utförs inom område med detaljplan inom 100 m från strandkant till ytvattentäkt, samt från strandkant till övriga vattendrag krävs tillstånd.

Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor. En korrekt ifylld ansökan förkortar handläggningstiden. Påbörja inte installationen innan anmälan/ansökan blivit behandlad och du fått ett beslut med försiktighetsmått alternativt ett beslut med villkor för tillståndet. Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

Om borrhål placeras närmare fastighetsgräns än 10 meter ska intyg från berörd granne bifogas. Se separat blankett, klicka här Grannmedgivande för värmepumpsanläggning eller  hämta blanketten under den gula knappen, Hämta blankett.

För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälan eller tillstånd?

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Om installationen utförs inom område med detaljplan inom 100 m från strandkant till ytvattentäkt samt från strandkant till övriga vattendrag krävs i stället tillstånd för anläggningen enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Anmäl via e-tjänst
Gör din anmälan via e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (exempelvis Mobilt BankID). 

Anmäl via blankett
Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar med penna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa