Används ej - Förlängt hämtningsintervall/uppehåll i hämtning av hushållsavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtningen av ditt hushållsavfall.

Ansökan

Uppehåll i hämtning enligt 28 § föreskrifter för avfallshantering inom Söderköpings kommun.

Utdrag ur föreskrifter för avfallshantering inom Söderköpings kommun fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-12

Undantag för föreskrifterna

Uppehåll i hämtning

28 § a) Allmänt

Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall kan medges efter att fastighetsinnehavaren lämnat in en skriftlig ansökan till Servicenämnden senast en månad innan den avsedda uppehållsperioden. Ansökan om uppehåll kan beviljas om fastigheten inte nyttjas. I det fall uppehåll beviljas är servicenämnden befriad från att hämta avfall från fastigheten. En beviljad ansökan innebär inte befrielse från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd taxa. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstidens slut.

28 § b) Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall från permanentbostäder kan beviljas om det gäller en sammanhängande period av minst 6 månader och för maximalt ett år åt gången.

28 § c) Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall från fritidshus kan beviljas om det gäller hela den period som ansökan avser och för maximalt ett år åt gången.

Förändringar (ägarbyte, annan användning etc) ska omedelbart anmälas till Renhållningsenheten.

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Tala om vilket beslut som överklagas, varför beslutet är oriktigt och hur ni anser att beslutet ska ändras. För att länsstyrelsen ska kunna behandla er överklagan måste den ha inkommit till Söderköpings kommun, Kommunstyrelsen, 614 80 Söderköping senast tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Om din skrivelse kommer in i rätt tid och kommunstyrelsen själv inte ändrar beslutet som du begär skickas handlingarna vidare till länsstyrelsen för prövning.

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Kundtjänst VA/Renhållning
614 80 Söderköping

eller va.renhallning@soderkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa