Installation/avinstallation av cistern - anmälan

LÄS MER

Du som vill installera en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja ska skicka in en ansökan om detta till samhällsbyggnadsnämnden. För förvaring under mark används i stället blanketten Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor. En korrekt ifylld blankett förkortar handläggningstiden. För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Vad gäller?

Enligt 1 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 1 §, NFS 2003:24 ska tillsynsmyndigheten informeras vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska enligt följande:

  1. Cistern i mark som rymmer mer än 1 m3 diesel, eldningsolja eller spillolja. Hit räknas också cisterner ovan mark där cisternen eller tillhörande rörledningar inte kan inspekteras på ett lätt sätt.
  2. Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 diesel, eldningsolja eller spillolja. Undantag från informationsplikten gäller för inomhuscisterner. Med inomhus avses byggnad med tak, väggar och hårdgjort golv i betong eller liknande.
  3. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

För cisterner som inte är fast anslutna är det tillåtet att utan någon ytterligare information till tillsynsmyndigheten så flytta cisternen inom verksamheten eller byta ut cisternen mot en annan cistern med i stort sett samma egenskaper och skyddsåtgärder. Vid flytt eller utbyte av fast installerad cistern ska däremot alltid tillsynsmyndigheten informeras.

Du fyller i blanketten digitalt direkt på skärmen, eller laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och kan tyvärr inte följa ditt ärende. Vi arbetar med att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se