Installation av värmepump - anmälan/ansökan

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan/ansökan om du vill installera, anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten. Om installationen utförs inom område med detaljplan inom 100 m från strandkant till ytvattentäkt, samt från strandkant till övriga vattendrag krävs tillstånd.

Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor. En korrekt ifylld blankett förkortar handläggningstiden. Påbörja inte installationen innan anmälan/ansökan blivit behandlad och du fått ett beslut med försiktighetsmått alternativt ett beslut med villkor för tillståndet. Om anmälan inte görs före installation kommer du att få betala en miljösanktionsavgift.

Om borrhål placeras närmare fastighetsgräns än 15 meter ska intyg från berörd granne bifogas. Se separat blankett Grannmedgivande för värmepumpsanläggning.

För handläggning av anmälan kommer en avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälan eller tillstånd?

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Om installationen utförs inom område med detaljplan inom 100 m från strandkant till ytvattentäkt samt från strandkant till övriga vattendrag krävs i stället tillstånd för anläggningen enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Du fyller i blanketten digitalt direkt på skärmen, eller laddar ner en tom blankett som du fyller i för hand.

När du använder denna tjänst lämnar du plattformen för Mina sidor och du kan tyvärr inte följa ditt ärende via Mina sidor. Vi arbetar för att på sikt även få in denna typ av ärende under Mina sidor.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med:
-    Dataskyddsförordningen (GDPR)

Blanketten skickas till:

Söderköpings kommun
Miljökontoret
614 80 Söderköping

miljo@soderkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se